Katalog IJZ

Osnovni podatki o zavodu
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o zavodu
Naziv zavoda: Osnovna šola Poljane Ljubljana
Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana
telefon: 01 23 08 430   fax: 01 23 08 443
Odgovorna uradna oseba: Žarko Tomšič, ravnatelj
tel.: 01 23 08 432
ravnatelj@ospoljane.si
Datum zadnje spremembe: 14.08.2019

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje.

V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja. Poleg tega se lahko ukvarja s še:

 • z osnovnim izobraževanjem otrok z motnjami v razvoju,
 • s kulturno-umetniško dejavnostjo,
 • s športno vadbo in športno dejavnostjo,
 • s tehnično proizvodno dejavnostjo,
 • s prevozom otrok,
 • z zdravstveno zaščito,
 • s pripravo in razdeljevanjem prehrane.
Organigram zavoda organigram_sole_2019_2020
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Barbara Kozlevčar, poslovna sekretarka OŠ Poljane Ljubljana
Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana
Telefon: +386(0)1 23 08 430
Faks: +386(0)1 23 08 443
E-pošta: tajnistvo@ospoljane.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov
Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči
 • Pravilnik o statusu učenca
 • Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti
 • Obrazci za javna naročila malih vrednosti
 • Pravilnik o načinu oddajanja šolskih nepremičnin v najem
Državni predpisi

Za pomoč pri iskanju in pridobivanju zakonskih podlag si lahko pomagamo s spletnimi strani Ministrstva za šolstvo in šport, ki ima gradivo objavljeno na strani z naslovom http://www.mss.gov.si/index.php?id=70, spletnimi stranmi Uradnega lista RS z naslovom http://www.uradni-list.si/index.jsp in spletnimi stranmi podjetja Antus z naslovom http://www.antus.si/, ki gradivo izdaja tudi v elektronski  obliki, to je dokumenti v MS Word formatu in  v klasični obliki tiska na papir.

Predpisi EU
 • Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
 • V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt (LDN)
 • Učbeniški sklad
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 • Kadrovska evidenca
 • Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov ter drugih izplačil v zvezi z delom
 • Evidenca o poškodbah pri delu
 • Zbirka osebnih podatkov o otrocih za vpis v osnovno šolo – evidenca šoloobveznih otrok
 • Zbirka osebnih podatkov v postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo
 • Zbirka osebnih podatkov o vpisanih otrocih v šolsko dokumentacijo – podatki o učencih
 • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč in svetovanje
 • Zbirka podatkov o članih organov šole
 • Zbirka podatkov – pogodbe o prehrani
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Urniki oddelkov
 • Šolski koledar

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.ospoljane.si ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

 

(Visited 420 times, 1 visits today)
Dostopnost