Šolo upravljajo

SVET ZAVODA sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.
Svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema letni delovni načrt šole, poročila o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov. Obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki, o pritožbah v zvezi s statusom učencev, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom v šoli ( Ur. list RS št. 12/96 ZOFVI, člen 48).

RAVNATELJ je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Organizira, načrtuje in vodi delo šole. Pripravlja predlog LDN in je odgovoren za njegovo izvedbo, odgovoren je za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, vodi delo učiteljskega zbora, prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede, v nazive, skrbi za sodelovanje zavoda s starši, obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge iz 49.člena ZOFVI Ur.list RS štev. 12/96.

POMOČNICA RAVNATELJA pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovnih in pedagoških nalog.

(Visited 852 times, 1 visits today)
Dostopnost