Strokovni organi

UČITELJSKI ZBOR, ki ga sestavljajo strokovni delavci šole, obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, odloča o posodobitvah programov VIZ in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, odloča o vzgojnih ukrepih in drugih nalogah v skladu z zakonom.ODDELČNI ZBOR sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v posameznem oddelku ter druge naloge v skladu z zakonom.

RAZREDNIK vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši, s svetovalno službo ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

STROKOVNI AKTIVI, ki jih sestavljajo učitelji predmetnih področij, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z LDN šole.

SVET STARŠEV se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev v javni šoli. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah. Daje mnenja o predlogu programa razvoja šole in LDN, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

SKUPNOST UČENCEV
Skupnost učencev sestavljajo vsi učenci šole. Delo vodi odbor, v katerem so predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti od 1. do 9. razreda. Učenci na sestankih razpravljajo o problemih, ki jih zaznajo na šoli, iščejo rešitve in jih predlagajo vodstvu šole.
V okviru šolske skupnosti imamo organiziran šolski parlament.

(Visited 526 times, 1 visits today)
Dostopnost