Odkrivanje nadarjenih učencev

Postopek odkrivanja nadarjenih:

Opis postopka oz. napotki, ki jih morate vedeti starši:

V devetletno osnovno šolo se vključujejo tudi otroci s posebnimi potrebami, med katere uvrščamo tudi posebej nadarjene učence (11. člen Zakona o osnovni šoli, Ur.l. RS 81/2006). Da bi v času osnovnega šolanja prepoznali vse, ki so nadarjeni, in jim ponudili možnosti za čim boljši in čim bolj raznolik razvoj njihovih sposobnosti, je potrebno čim zgodnejše sistematično odkrivanje in delo z nadarjenimi.

ZNAČILNOSTI NADARJENIH OTROK

Nadarjeni učenci imajo nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite. Nanašajo se na različna področja:
• miselno-spoznavno področje (razvito divergentno mišljenje, razvito logično mišljenje, nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin, smisel za humor),
• učno-storilnostno področje (široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče, hitro branje, spretnost pri umetniških dejavnostih, motorična spretnost in vzdržljivost),
• motivacija (visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, uživanje v dosežkih) in
• socialno-čustveno področje (nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za organizacijo, empatičnost).
Čim bolj dosledno se kažejo posamezne lastnosti pri učencu, tem bolj verjetno je, da je nadarjen.

ODKRIVANJE NADARJENIH

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v več fazah:
1. Evidentiranje učencev izvajajo učitelji in šolska svetovalna služba prvič  na koncu 3. triade in kasneje vsako šolsko leto, zato da katerega od učencev ne spregledamo. Merila za evidentiranje navaja Koncept odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci.
Kriteriji za uvrstitev učenca v postopek odkrivanja nadarjenih so sledeči:
– učni uspeh: učenec dosledno izkazuje odlične uspeh
– dosežki: izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji in drugih dejavnostih
– učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom
– tekmovanja: udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih
– hobiji: trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate
2. Faza identifikacije poteka v začetku druge triade (4. razred) oz. v višjih razredih (glede na čas evidentiranja) s pomočjo različnih pripomočkov, in sicer s pomočjo posebne ocenjevalne lestvice za učitelje, s pomočjo ustreznega testa ustvarjalnosti in testa sposobnosti. Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki vsaj pri enem od kriterijev dosegajo nadpovprečen rezultat. Ugotovitev, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora.
3. Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnička v procesu odkrivanja nadarjenih otrok. Starše nadarjenega učenca se seznani z ugotovitvijo ter pridobi njihovo mnenje o videnju otrokove nadarjenosti.
(Visited 1.333 times, 1 visits today)
Dostopnost