Neobvezni izb. predmeti – 2. triada

Učenec neobvezni izbirni predmet v 2. triadi lahko izbere ali pa ne. Izbere lahko do 2 uri izbirnih predmetov tedensko.
Učenci lahko izbirajo med naslednjimi predmeti:

  • tuji jezik (možno je ponuditi jezike naših sosed in francoščino; na šoli v tem šolskem letu izvajamo nemščino in francoščino; jezik se izvaja 2 uri tedensko)
    • nemščina: z učenci bomo pri nemščini obravnavali teme iz vsakdanjega življenja; poudarek bo na govornih dejavnostih, učenju preko igre, petju pesmi in igri vlog,
    • francoščina: spoznavanje francoskega jezika s poudarkom na govoru in slušnem razumevanju; pesmi, uganke, kvizi, risanje, igranje in tudi tekmovanja spremljajo pouk francoščine,
  • računalništvo (1 ura tedensko): učenci spoznavajo osnove računalniške logike, razvijajo algoritmično razmišljanje, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo; pridobljena znanja, spretnosti in veščine so del digitalne pismenosti v evropskem referenčnem okvirju osmih ključnih kompetenc
  • šport (1 ura tedensko): učenci osvajajo različna športna znanja v atletiki , gimnastiki in športnih igrah; naučijo se pravilno ravnati z različnimi športnimi pripomočki (žoge , kolebnice , obroči , kiji , ovire , police , stožci , loparji),
  • tehnika (1 ura tedensko): učenci izdelujejo izdelke iz papirnih gradiv, lesa in umetnih snovi, spoznajo potek načrtovanja dela, izbor gradiv, orodij, strojev in pripomočkov ter se seznanijo z varnim izdelovanjem izdelkov; s konstrukcijskimi sestavljankami rešujejo naloge s področja gibanja in električnega krmiljenja,
  • umetnost (1 ura tedensko) – v tem šolskem letu se NE izvaja: učenec razvija radovednost, z umetnostjo sprošča in razvija interes ter privzgaja aktiven odnos do kulture in umetnosti; obravnavana področja so film, folklorna dejavnost, glasbena, gledališka, likovna, literarna ustvarjalnost, ples ter šolske produkcije, dogodki in proslave.
(Visited 112 times, 1 visits today)